بيمارستان تويسركان

کد پروژه 1602001060001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 83.02٪
زیربنا 12,995
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 129
واحد تخت
مشاور موژدا و همكاران
پیمانکار توسعه ابنيه فني
استان همدان