سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي احداث چهار بلوک مسكوني در پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی

 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي احداث چهار بلوک مسكوني  به همراه محوطه سازی مربوطه در پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی واقع در تهران به شماره فراخوان (2000003092000019) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه ،دريافت اسناد مناقصه، ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها  و  ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 16/04/1400 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستي:حداقل رتبه  يك در رشته  ابنيه و رتبه دو در رشته تاسيسات و تجهيزات.

زيربناي پروژه :  تعداد چهار بلوک  با کاربری مسکونی با مساحت تقریبی هر بلوک 2700 مترمربع   و محوطه سازي حدود 5000 مترمربع

برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 1400 : حدود 2000   ميليارد ريال.

مشاور پروژه : مهندسين مشاور آهون

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  1400/04/17

مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  1400/04/31

تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768                                          

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي

نظرات