سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي احداث ساختمانهاي آموزشي ، درماني و محوطه سازي بيمارستان 163 تختي مراغه

سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي احداث ساختمانهاي آموزشي ، درماني و محوطه سازي بيمارستان 163 تختي مراغه به شماره فراخوان(200963092000046) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 96/12/26مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستي :حداقل رتبه  دو در رشته  ابنيه و رتبه دو در رشته تاسيسات و تجهيزات.

زيربناي پروژه : حدود 7100 مترمربع

برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 96 :  240   ميليارد ريال.

مشاور پروژه : مهندسين مشاور ليمان .

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  96/12/27

مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  97/01/18

تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

                                              

                       سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي                                

نظرات