سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي هشت بلوك جديد خانه نمايندگان در پروژه طرح توسعه مجلس شوراي اسلامي

                                                        آگهي مناقصه

                                                      فراخوان نخست

 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي هشت بلوك جديد خانه نمايندگان در پروژه طرح توسعه مجلس شوراي اسلامي به شماره فراخوان (۲۰۰۹۷۳۰۹۲۰۰۰۰۰۱) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 29/01/97 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستي : رتبه  يك در رشته  ابنيه و حداقل رتبه دو در رشته تاسيسات و تجهيزات.

زيربناي پروژه : حدود 21000 مترمربع

برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 97 :  600   ميليارد ريال.

مشاور پروژه : مهندسين مشاور آهون

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  97/02/02

مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  97/02/17

تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

                                              

                       سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي                                

 

نظرات