سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد دو دستگاه ديزل ژنراتور KVA900

 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مناقصه عمومي خريد 2 دستگاه ديزل ژنراتور با ظرفيت اسمي 900  KVA در پروژه بيمارستان  200 تختي ياسوج   به شماره فراخوان (۲۰۰۹۷۳۰۹۲۰۰۰۰۰6) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از زمان دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

 تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1397/04/04 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت:  ساعت 16 مورخ  1397/04/06

مهلت زماني ارايه پيشنهاد: ساعت 16  مورخ   1397/04/16

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت  10 مورخ  1397/04/17

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات:

آدرس: تهران ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي خيابان دانشور شرقي پلاك 33 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل پيمان و رسيدگي تلفن 88030138

هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.

درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

                                              

             سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي                                

نظرات